Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 

1.             Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle online-verkopen,  offertes en verkoopovereenkomsten. Door zijn bestelling erkent en aanvaardt de klant/afnemer deze voorwaarden en ziet daardoor zonder enig voorbehoud af van zijn eventueel bestaande eigen algemene voorwaarden. Afwijkingen of bijkomende bedingen gelden enkel indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

2.             De vermelde prijzen zijn prijzen geldig op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, de offerte wordt afgegeven en of de catalogus wordt gedrukt. Zij kunnen in de loop van de gebruiksduur van dit document wijzigingen ondergaan. Prijzen zijn prijzen inclusief BTW oftewel prijzen exclusief BTW.

3.             Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn de leveringstermijnen indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn om welke reden of uit welke oorzaak ook, geeft de klant niet het recht om de ontbinding van de overeenkomst of enige schadevergoeding te vorderen. De klant is evenwel gerechtigd binnen een termijn van 30 dagen na het verstrijken van de op de bestelbon of in de overeenkomst bepaalde termijn, mits een kennisgeving per aangetekende brief, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ten aanzien van dat gedeelte van de koopwaar dat niet geleverd werd, zonder nochtans enige schadevergoeding te kunnen vorderen. Indien na de aanvaarde bestelling de levering wegens overmacht niet kan plaatsvinden, zal de verkoper/leverancier de klant/afnemer hiervan verwittigen. Onder overmacht wordt verstaan de onmogelijkheid tot nakoming van een verbintenis in de zin van de wet en de rechtspraak; daaronder moet ook worden begrepen de niet verkrijgbaarheid of beschikbaarheid van de bestelde koopwaar.

 

 

4.             De bestelling wordt slechts uitgevoerd voor zover de voorraad strekt. De levering geschiedt ex works, franco of onder rembours conform aan de daaromtrent gemaakte afspraak. Bij een bestelling online die opgestuurd gaat worden, wordt een vast bedrag verzendkosten berekend. Bij een bestelling van minder dan 60 flessen 0,75 cl wordt een toeslag van 15 euro aangerekend. Bij levering zal  de klant zorg dragen voor voldoende los- en opslagmogelijkheid en voor een zo kort mogelijke wachttijd voor de aflevering.

5.             Op straffe van verval of niet ontvankelijkheid, moeten alle eventuele klachten gedaan worden bij aangetekende brief binnen de 8 dagen na aflevering. Eventuele klachten schorsen de betalingsverbintenis echter niet op. Indien de afgeleverde koopwaar niet zou overeenstemmen met de bestelling, zal de verkoper/leverancier, op een daartoe door de koper/ afnemer binnen de 8 dagen na de aflevering gedaan schriftelijk verzoek, deze terugnemen en vervangen, zonder tot schadevergoeding of enige andere verplichting gehouden te zijn. Behoudens ingeval van bedrog of opzettelijke daad, is de verkoper/leverancier niet aansprakelijk voor eventuele schade uit hoofde of uit oorzaak van de levering, het vervoer, de opslag, het gebruik, de kwaliteit en de houdbaarheid van de koopwaar. In ieder geval is de aansprakelijkheid van de verkoper/leverancier beperkt tot de directe schade die effectief wordt geleden door de klant/afnemer, met uitsluiting van elke vorm van indirecte schade, waaronder doch niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, inkomstenderving en verlies van cliënteel.

6.            De facturen zijn betaalbaar op de op de facturen aangegeven bankrekening binnen de op de factuur vermelde termijn. Bij laattijdige betaling is van rechtswege of zonder enige ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10% per jaar. Bij gebreke aan betaling binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van een aangetekende brief, fax of e-mail daartoe is bovendien, onverminderd alle gerechts- of wettelijk bepaalde kosten, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op al de openstaande bedragen, met een minimum van 200 EUR. In zodanig geval worden ook de nog niet vervallen facturen of verschuldigde bedragen onmiddellijk en ineens opeisbaar. De verkoper/leverancier behoudt zich tenslotte het recht voor om elke (volgende) levering te schorsen tot op het ogenblik van de integrale voldoening van alle openstaande facturen en de daaraan verbonden kosten.

7.             Mits inachtneming van de wettelijke formaliteiten, blijft de geleverde koopwaar eigendom van de verkoper/leverancier tot op het ogenblik van de volledige voldoening door de klant/afnemer van al hetgeen verschuldigd is, met inbegrip van de prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van de koopwaar integraal worden gedragen door de klant/afnemer vanaf het ogenblik dat de koopwaar hem werd geleverd. Tot op het ogenblik dat de eigendom van de koopwaar effectief aan de klant/afnemer is overgedragen, (i) is het de klant/afnemer uitdrukkelijk verboden om de koopwaar als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht; (ii) zal de klant op de koopwaar een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de koopwaar eigendom blijft van de verkoper/leverancier. De klant/afnemer verbindt zich ertoe om de verkoper/leverancier onmiddellijk via aangetekende brief te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de koopwaar zou zijn gelegd. De verkoper/leverancier reserveert zich evenwel het recht de terugneming, geheel of gedeeltelijk, te weigeren indien de geleverde koopwaar zich niet meer in de oorspronkelijke, goede en voor consumptie vatbare staat mocht bevinden en in dat geval de hem verschuldigde sommen te vorderen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

8.         Ingeval van geschil, van welke aard of uit welke oorzaak ook, zal het Belgische recht toepasselijk zijn en uitsluitend de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd.

CHÂTEAU BON BARON s.a.r.l.

Rue E. Falmagne 109

5170 Lustin- België

+32 497700303

info@bonbaron.com

BE 0475.265.158